foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+044 511 847
office@songsurin.com
สนง.เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

สงฆ์สุรินทร์

กิจกรรมคณะสงฆ์

 • อบรมพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาค หนตะวันออก รุ่นที่ ๑๗_8
 • วันวิสาขบูชา ๒๕๖๑_1
 • สอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๐_1
 • สอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๐_4

ข้อควรพิจารณาในการพิจารณาประวัติผู้ขอพระราชทานสมณศักดิ์

เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑

-------------

 • อายุ พรรษา
 • วิทยฐานะ ต้องระบุฝ่ายพระปริยัติธรรมชั้นสูงสุด / สามัญชั้นสูงสุด
 • งานปกครอง ระบุการดำรงตำแหน่ง / จำนวนพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดย้อนหลัง ๓ ปี / ระเบียบ  กติกา การปกครองวัด
 • งานศึกษา ระบุการดำรงตำแหน่งทางการศึกษา / สถิติการเข้าสอบย้อนหลัง ๓  ปี แยกแผนกธรรม / ธรรมศึกษา / บาลี  ให้ชัดเจน สถิติการเข้าสอบต้องสมดุลกับจำนวนพระภิกษุสามเณรภายในวัด
 • งานเผยแผ่ ระบุการดำรงตำแหน่งทางการเผยแผ่ / ต้องมีการประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทั้ง ๔  วัน  จำนวนพระภิกษุสามเณรที่ร่วมพิธีต้องสมดุลกับจำนวนพระภิกษุสามเณรภายในวัด  หรือ ถ้ามีการขอพระราชทานฝ่ายวิปัสสนา (วิ.)  ต้องระบุการเปิดสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นประจำทุกวัน  และมีการประกอบศาสนกิจทางการเผยแผ่ และ วิปัสสนาเป็นประจำ
 • การศึกษาสงเคราะห์ ระบุการตั้งทุน  มอบทุน  และเพิ่มทุนศึกษาสงเคราะห์อย่างชัดเจน / การมอบทุนการศึกษา  ต้องระบุจำนวนทุน  ราคาทุนละ  สถานศึกษา  ระดับการศึกษา ให้ชัดเจน / ควรแยกระหว่างทุนศึกษาสงเคราะห์ และ การศึกษาสงเคราะห์ด้านอื่นๆ / งานศึกษาสงเคราะห์  หมายเอา นักเรียนในสถานศึกษา  โรงเรียนการกุศล  เด็กก่อนเกณฑ์ เป็นต้นเท่านั้น  (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ  มหามกุฏฯ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม ไม่นับเข้าในเกณฑ์)
 • งานสาธารณูปการ ต้องระบุงานก่อสร้าง / งานปฏิสังขรณ์ ภายในวัดของตนเท่านั้น  โดยนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นพระสังฆาธิการ (นับเอาตั้งแต่ปี รักษาการ) / ในส่วนของเลื่อนชั้น ต้องนับในปีรุ่งขึ้น
 • งานสาธารณสงเคราะห์ คืองานที่สงเคราะห์ต่อชุมชน  หน่วยงานราชการ ที่นอกเหนือจากวัด และ สถานศึกษา 
 • งานในหน้าที่ (งานเจ้าคณะ) สำหรับผู้ขอที่เป็นเจ้าคณะ โดยขอพระราชทานชั้นสูงสุด ได้แก่  จต.ชอ. และ จอ.ชพ.  ต้องแยกระหว่างงานประชุมและงานตรวจการ โดยกำหนดย้อนหลัง  ๓  ปี  ปีละ ๓  ครั้ง / งานประชุม  ต้องระบุสถานที่ประชุม  จำนวนผู้เข้าประชุม  เวลาประชุม  และเรื่องที่ประชุมให้ชัดเจน /  งานตรวจการ  ต้องระบุสถานที่ตรวจการ  ได้พบใคร  แนะนำเรื่องอะไร  เวลาไป เวลากลับ  กำหนดให้ตรวจการ  ๑  สถานที่ ต่อ ๑ ครั้ง
 • งานสมณศักดิ์ ต้องระบุการได้รับพระราชทานสมณศักดิ์มาโดยละเอียด
 • ประวัติต้องได้รับการรับรองจากเจ้าคณะผู้ปกครองมาโดยลำดับ จนถึงเจ้าคณะจังหวัด

------------------------------------------------------------

 


Copyright © 2019 songsurin Rights Reserved.