พระธรรมโมลี

(ทองอยู่  ญาณวิสุทฺโธ  ป.ธ.๙, พธ.ด.)

ประวัติโดยย่อ 

พระธรรมโมลี  ฉายา  ญาณวิสุทฺโธ  อายุ  ๘๙ ปี  พรรษา  ๖๓

 

 

ชาติภูมิ :   นามเดิมชื่อ  ทองอยู่  นามสกุล  พิศลืม  เกิดวันอังคารที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคาม พ.ศ.๒๔๗๖ 

                หมู่ที่ ๕  บ้านตะตึงไถง  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  
                บิดาชื่อ  นายเคล็ม  นามสกุล พิศลืม 
                มารดาชื่อ นางแคน  นามสกุล  พิศลืม  สกุลเดิม  ขาวดี

บรรพชา : ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๒

อุปสมบท : ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๗

วิทยฐานะ : ปธ.๙, พ.ม., พธ.บ., M.A., พธ.ด., ปร.ด.(กิตติ์.), ศน.ด.(กิตติ์).

ตำแหน่ง :  - เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์

                 - ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑

                 - รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

                 - ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

                 - ที่ปรึกษาสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

สมณศักดิ์ :

                พ.ศ.๒๕๒๔  พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ  ที่ พระศรีธีรพงศ์

                พ.ศ.๒๕๓๕  พระราชาคณะชั้นราชที่  พระราชวิสุทธิเมธี  ตรีปิฎกบัณฑิต  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี

                พ.ศ.๒๕๔๒  พระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปัญาเมธี  ศรีปริยัติธรรมดิลก  ตรีปิฎกบัณฑิต  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี

                พ.ศ.๒๕๔๙  พระราชาคณะชั้นธรรมที่  พระธรรมโมลี  ศรีปริยัติโยดม  วิกรมธรรมธารี  ตรีปิฎกบัณฑิต  มาหคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี