พระธรรมโมลี

(ทองอยู่  ญาณวิสุทฺโธ  ป.ธ.๙, พธ.ด.)

ประวัติโดยย่อ 

พระธรรมโมลี  ฉายา  ญาณวิสุทฺโธ  อายุ  ๘๙ ปี  พรรษา  ๖๓