วนอุทยานพนมสวาย พระพุทธสุรินทรมงคล[๑]

 

 

 

 

 

 

 

 

วนอุทยานพนมสวาย ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่ ๑,๙๗๕ ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๗

 

 

พนมสวายมี ๓ ยอด ยอดแรกสูง ๒๒๘ เมตร เรียกว่า “พนมซแร็ย” (เขาผู้หญิง) อยู่ทางทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของวัดพนมสวายมีพระพุทธรูปพนมสวายประดิษฐานอยู่ โดยมีบันไดก่ออิฐถือปูนขึ้นไปจนถึงวัด และมีสระน้ำกว้างใหญ่ ต้นไม้ร่มรื่น

 

ยอดที่สอง มีความสูง ๒๑๐ เมตร เรียกว่า “พนมเปร๊าะ” (เขาผู้ชาย) มีพระพุทธรูปใหญ่ปางประทานพรขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕ เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก มองเห็นองค์พระได้เด่นชัดทุกทิศทาง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “พระพุทธสุรินทรมงคล” ถือเป็นพุทธสถานอันเป็นที่เคารพสักการบูชา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสุรินทร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง

ยอดที่ ๓ มีความสูง ๑๕๐ เมตร เรียกว่า “พนมกรอล” (เขาคอก) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๑ และพระเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุหลวงปุ่ดุลย์

 

[๑] อัษฎางค์ ชมดี, ๑๐๐ เรื่องเมืองสุรินทร์, สุรินทร์: สำนักพิมพ์สุรินทร์สโมสร, ๒๕๕๑.