มหาธาตุเจดีย์ศรีอุดมมงคล 

 

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีอุดมมงคล สร้างขึ้นตามคำปรารภของหลวงพ่อพระครูกันตสีลากร (จันทร์ กันตสีโล)  เจ้าอาวาสวัดประชาสังคมและเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา 

โดยทำพิธีวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓  และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๕๔  สมโภชและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุเจดีย์ วัดประชาสังคม ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕

 

 

อนึ่ง พุทธศักราช ๒๕๕๖ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุแก่วันเจ้าคณะอำเภอทั่วประเทศ  โดยจัดพิธีมอบพระบรมสารีริกธาตุแก่วัฒนธรรมอำเภอทั่วประเทศ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ต่อมาวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พระครูกันตสีลากร ในฐานะเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี ครั้นรับมอบพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ได้ประกอบพิธีสมโภชและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุเจดีย์