พระพุทธโคดมมุนี (พระเจ้าใหญ่วัดเหนือ)พระพุทธโคดมมุนี เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “พระเจ้าใหญ่วัดเหนือ” หรือหลวงพ่อใหญ่วิหาร มีลักษณะเป็นศิลปะแบบล้านช้าง ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 

 

 

ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่า พระพุทธโคดมมุนี สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.๒๓๓๙ โดยช่างชาวเวียดนาม(ญวน) บางกลุ่มเล่าให้ฟังว่า นำมาจากประเทศลาว ซึ่งสมัยหนึ่งมีคนไทยอพยพไปอยู่นครจำปาศักดิ์ ตั้งหมู่บ้านขึ้นแห่งหนึ่ง แล้วสร้างวัด สร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นวัดประจำหมู่บ้าน สมัยนั้นนครจำปาศักดิ์เป็นเมืองหนึ่งของประเทศไทย เมื่อไทยเสียดินแดนให้กับฝรั่งเศส คนไทยจึงอพยพกลับสู่มาตุภูมิ และนำพระพุทธโคดมมุนีกลับมาด้วย

สิ่งที่นำมาพร้อมกับพระพุทธโคดมมุนี มีกลองเพล โปง(ปุ่ง) โดยนำลงแพมาตามลำน้ำโขง ลำน้ำชี ลำน้ำมูลตามลำดับ มาขึ้นที่ท่ามูลบ้านดงเปือย แล้วนำล้อไปรับมาประดิษฐานไว้ในวิหารวัดเหนือ ตำบลเหนือ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จนถึงปัจจุบัน