foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+044 511 847
office@songsurin.com
สนง.เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

สงฆ์สุรินทร์

กิจกรรมคณะสงฆ์

  • โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓_5
  • สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโท - เอก _5
  • วันวิสาขบูชา ๒๕๖๑_15
  • การปฏิบัติธรรมของพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐_36


Copyright © 2018 songsurin Rights Reserved.