foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+044 511 847
office@songsurin.com
สนง.เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

สงฆ์สุรินทร์

กิจกรรมคณะสงฆ์

  • ประชุมพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_20
  • การปฏิบัติธรรมของพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐_24
  • คณะสงฆ์อำเภอเมืองสุรินทร์ จัดอบรมก่อนสอบนักธรรมสนามหลวง_2
  • สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐_11


Copyright © 2018 songsurin Rights Reserved.