foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+044 511 847
office@songsurin.com
สนง.เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

สงฆ์สุรินทร์

กิจกรรมคณะสงฆ์

  • การอบรมภาควิชาการก่อนแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_7
  • โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓_10
  • อบรมพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาค หนตะวันออก รุ่นที่ ๑๗_7
  • ประชุมพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_21


Copyright © 2019 songsurin Rights Reserved.