foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+044 511 847
office@songsurin.com
สนง.เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

สงฆ์สุรินทร์

กิจกรรมคณะสงฆ์

  • สอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๐_1
  • การอบรมภาควิชาการก่อนแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_15
  • สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโท - เอก _1
  • ประชุมพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_13


Copyright © 2018 songsurin Rights Reserved.