foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+044 511 847
office@songsurin.com
สนง.เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

สงฆ์สุรินทร์

กิจกรรมคณะสงฆ์

  • คณะสงฆ์อำเภอเมืองสุรินทร์ จัดอบรมก่อนสอบนักธรรมสนามหลวง_8
  • สอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๐_8
  • สอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๐_1
  • โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓_4


Copyright © 2019 songsurin Rights Reserved.