foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+044 511 847
office@songsurin.com
สนง.เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

สงฆ์สุรินทร์

กิจกรรมคณะสงฆ์

  • ประชุมพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_12
  • การปฏิบัติธรรมของพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐_45
  • วันวิสาขบูชา ๒๕๖๑_5
  • ประชุมพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_7


Copyright © 2018 songsurin Rights Reserved.