foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+044 511 847
office@songsurin.com
สนง.เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

สงฆ์สุรินทร์

กิจกรรมคณะสงฆ์

  • สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐_3
  • ประชุมพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_2
  • การอบรมภาควิชาการก่อนแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_6
  • โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓_11


Copyright © 2019 songsurin Rights Reserved.