foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+044 511 847
office@songsurin.com
สนง.เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

สงฆ์สุรินทร์

กิจกรรมคณะสงฆ์

  • ประชุมพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_18
  • สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐_14
  • ประชุมพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_23
  • การปฏิบัติธรรมของพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐_6


Copyright © 2019 songsurin Rights Reserved.