foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+044 511 847
office@songsurin.com
สนง.เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

สงฆ์สุรินทร์

กิจกรรมคณะสงฆ์

  • ประชุมพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_10
  • ประชุมพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_33
  • สอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๐_6
  • ประชุมพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_31


Copyright © 2019 songsurin Rights Reserved.