foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+044 511 847
office@songsurin.com
สนง.เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

สงฆ์สุรินทร์

กิจกรรมคณะสงฆ์

  • โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓_8
  • สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐_13
  • วันวิสาขบูชา ๒๕๖๑_12
  • สอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๐_5


Copyright © 2019 songsurin Rights Reserved.