foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+044 511 847
office@songsurin.com
สนง.เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

สงฆ์สุรินทร์

กิจกรรมคณะสงฆ์

  • วันวิสาขบูชา ๒๕๖๑_14
  • ประชุมพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_17
  • ประชุมพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_2
  • การปฏิบัติธรรมของพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐_49


Copyright © 2019 songsurin Rights Reserved.