foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+044 511 847
office@songsurin.com
สนง.เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

สงฆ์สุรินทร์

กิจกรรมคณะสงฆ์

  • การอบรมภาควิชาการก่อนแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_11
  • การอบรมภาควิชาการก่อนแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ๒๕๖๑_17
  • วันวิสาขบูชา ๒๕๖๑_6
  • สอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๐_10


Copyright © 2018 songsurin Rights Reserved.